Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym oraz spełniać dodatkowe wymogi przewidziane dla skargi, czyli powinna zawierać następujące informacje oraz powinny zostać załączone do skargi poniżej wskazane dokumenty:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowana;
 2. imię i nazwisko lub nazwa stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 3. oznaczenie rodzaju pisma (skarga);
 4. osnowa wniosku lub oświadczenia;
 5. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 6. wymienienie załączników;
 7. załączone pełnomocnictwo, jeżeli skargę składa pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa;
 8. załączone odpisy skargi i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych (odpisami mogą być także uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej);
 9. wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;
 10. oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy;
 11. określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego;
 12. wartość przedmiotu zaskarżenia (obowiązek ten nie dotyczy każdej skargi).

Podstawa prawna: art. 45, 46, 47, 57, 215 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy