Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego jako termin składania ofert. Po tym terminie Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień.

Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż:

― 6 dni przed składaniem ofert dla zamówień o wartości równej lub powyżej progów unijnych

― 4 dni przed składaniem ofert (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

― 2 dni w przypadku zamówienia publicznego poniżej progów unijnych

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszczana na stronie internetowej, na której została zamieszczona specyfikacja (przetarg nieograniczony). Jeśli SIWZ nie było publikowane, wówczas treść zapytań wraz z wyjaśnieni Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ.

Zamiast protestu informacja do Zamawiającego. Żądanie wyjaśnień SIWZ.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy