W przypadku decyzji lub postanowienia sąd nie wydaje rozstrzygnięcia merytorycznego.

Uwzględniając skargę na decyzję lub postanowienie sąd (art. 145 § 1 PPSA):

a) uchyla zaskarżony akt,

b) stwierdza jego nieważność,

c) stwierdza wydanie wymienionego aktu z naruszeniem prawa.

W razie nieuwzględnienia skargi oddala ją (art. 151 PPSA).

Brak zasad współżycia społecznego i względów słusznościowych w postępowaniu przed organem administracji publicznej i sądem administracyjnym.

  • „Jedyne kryterium wymiaru sprawiedliwości należącego do sądów administracyjnych to zgodność z prawem (legalność) przedmiotu zaskarżenia. Sąd rozpoznając sprawę w przedmiocie odmowy umorzenia kosztów egzekucyjnych nałożonych na publiczny zakład opieki zdrowotnej, wychodzi poza to kryterium jeżeli kieruje się wyłącznie względami słusznościowym (trudna sytuacja ogólna służby zdrowia), nie uwzględniającymi w dodatku przeznaczenia części środków pochodzących z należnych kosztów egzekucyjnych przez wierzyciela (ZUS)”. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 kwietnia 2007 r. II FSK 1708/06.
  • „Żaden przepis prawa administracyjnego nie daje podstawy do stosowania w postępowaniu przed organami administracji publicznej klauzul generalnych, zawartych w przepisach należących do innej gałęzi prawa, a w szczególności organy te nie mogą kierować się zasadami współżycia społecznego. Wydawane decyzje mogą znajdować podstawę wyłącznie w skonkretyzowanych przepisach administracyjnego prawa materialnego. Art. 6 i art. 7 KPA wykluczają stosowanie zasad współżycia społecznego w postępowaniu administracyjnym i zasady te nie mogą stanowić podstawy prawnej decyzji ani też nie mogą modyfikować przepisów prawa administracyjnego materialnego oraz nie mogą stanowić dyrektywy wykładni przepisów prawa stosowanych w postępowaniu administracyjnym” – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Lublinie 21 maja 2008 r. II SA/Lu 227/08.

    Dopuszczalne jest zaskarżenie jedynie uzasadnienia decyzji.

    „Sąd, uwzględniając skargę na decyzję, może uchylić ją w części dotyczącej uzasadnienia (art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. Nr 153, poz. 1270)”. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Lublinie z dnia 19 października 2004 r. II SA/Lu 161/04.”1.

    „Uznać należy, iż wskazanie jako przedmiotu zaskarżenia jedynie uzasadnienia decyzji, pod warunkiem, że z treści skargi jednoznacznie wynika, z uzasadnieniem której decyzji strona się nie zgadza, powoduje, że skarga taka zawiera element, o którym mowa w art. 57 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Stwierdzenie braku interesu prawnego skutkuje oddaleniem skargi a nie jej odrzuceniem”. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 lipca 2009 r. I FSK 892/09.

Podstawa prawna: art. 3, art. 145, art. 146, art. 147, art. 148, art. 149, art. 150, art. 151 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy