„W sytuacji procesowej jak w tej sprawie, gdy przedmiotem kasacji była tylko część wyroku dotycząca powództwa cywilnego, postępowanie karne zostało ostatecznie zakończone i w przyszłości nie będzie się toczyć. Wobec tego, z chwilą uchylenia zaskarżonych wyroków sądów obu instancji, wydanych w postępowaniu karnym, proces adhezyjny jest wykluczony, właśnie dlatego, że już nie toczy się postępowanie karne. Przepisy obowiązującego kodeksu postępowania karnego z 1997 r., podobnie jak przepisy poprzednio obowiązujących karnych ustaw procesowych, nie normują wyraźnie tego rodzaju sytuacji procesowej. Nie ma takich przepisów ani w rozdziale 7 k.p.k., ani w dziale IX k.p.k., ani też w rozdziale 55 k.p.k. Szczególne unormowanie dotyczące wznowienia postępowania ograniczonego wyłącznie do orzeczenia o roszczeniach majątkowych zawiera rozdział 56 k.p.k. – art. 543 k.p.k. Unormowanie to nie dotyczy jednak, co zresztą oczywiste, sytuacji, gdy sąd kasacyjny, uwzględniając kasację, uchyla tylko orzeczenie dotyczące powództwa cywilnego i w tym zakresie przekazuje sprawę właściwemu sądowi do ponownego rozpoznania. Uwagę trzeba zatem skupić na przepisach rozdziału 7 k.p.k., znajdując rozwiązanie na gruncie art. 70 k.p.k. Uznać bowiem należy, że w rozważanym tu zakresie nie ma unormowania w przepisach kodeksu postępowania karnego, a więc zgodnie z art. 70 k.p.k. stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym, a więc przepisy kodeksu postępowania cywilnego z 1964 r. Wobec tego, w wypadku gdy sąd w postępowaniu karnym, rozpatrując apelację albo kasację wniesioną tylko co do rozstrzygnięcia o powództwie cywilnym, dochodzi do wniosku, że w tym zakresie sprawa powinna być rozpoznana ponownie, to zgodnie z unormowaniem art. 16 albo 17 pkt 4 k.p.c. w zw. z art. 70 k.p.k., uchyla wydane w tym postępowaniu wyroki w zaskarżonej części, a więc co do powództwa cywilnego, i przekazuje sprawę do rozpoznania w postępowaniu cywilnym, właściwemu rzeczowo i miejscowo sądowi rejonowemu albo okręgowemu”. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2001 r. IV KKN 466/99.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy