Stoimy na straży poszanowania i przestrzegania praw cudzoziemców w Polsce. Celem naszej pomocy jest zapewnienie bezpiecznego pobytu, legalnej pracy oraz dostępu do edukacji. Działamy szybko a każdą sytuację rozpatrujemy jednostkowo z uwzględnieniem szerokiego spektrum różnych czynników, jak pochodzenie cudzoziemca, sytuacja rodzinna a zwłaszcza nieznajomość polskiego prawa i języka. Przedstawiane przez nas rozwiązania bazują na prawie polskim i prawie międzynarodowym.

Nasze usługi doradcze świadczone cudzoziemcom w zakresie:

1. legalnego przekroczenia granicy i pobytu na terytorium RP dotyczą:

 • złożenia wniosku wizowego i dalszego postępowania w tym przedmiocie
 • postępowania w razie odmowy wydania wizy
 • postępowania w razie wydania decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy
 • złożenia wniosku o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
 • postępowania w razie odmowy udzielenia zezwolenia lub cofnięcia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
 • złożenia wniosku o zezwolenie na osiedlenie się
 • złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE
 • postępowania w razie zezwolenia na osiedlenie się czy pobyt rezydenta długoterminowego WE lub cofnięcia zezwolenia
 • postępowanie w przedmiocie wydania lub wymiany karty pobytu
 • złożenia wniosku o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, wniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca
 • przygotowania i rejestracji zaproszenia dla cudzoziemca

2. legalnego podjęcia i wykonywania pracy na terytorium RP dotyczą:

 • złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, przedłużenie zezwolenia
 • postępowania w razie odmowy lub uchylenia wydania zezwolenia na pracę
 • obowiązków spoczywających na pracodawcach zamierzających zatrudnić cudzoziemców

3. uzyskania obywatelstwa polskiego dotyczą:

 • postępowania o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP
 • nabycia obywatelstwa polskiego przez cudzoziemca pozostającego w związku małżeńskim z obywatelem polskim

4. edukacji dotyczą:

 • nauki w przedszkolach
 • nauki w szkołach podstawowych
 • nauki w gimnazjach
 • nauki w szkołach ponadgimnazjalnych
 • studiowania na polskich uczelniach
 • pracy w charakterze nauczyciela akademickiego

WAŻNE: Dziecko każdego cudzoziemca również przebywającego nielegalnie w Polsce może uczęszczać do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum na warunkach obowiązujących obywateli polskich.