Czy cudzoziemiec może nabyć nieruchomość położoną w Polsce? Tak, ale pod pewnymi warunkami.

W obszarze nabywania nieruchomości przez cudzoziemców Zespół Kancelarii:

  1. prowadzi postępowania o uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce

  2. sporządza wnioski o uzyskanie zezwolenia i pomaga w skompletowaniu potrzebnych dokumentów

  3. ustala stan prawny nieruchomości

  4. prowadzi postępowania o uzyskanie promesy, czyli przyrzeczenia wydania zezwolenia

  5. ustala, czy nabycie danej nieruchomości wymaga udzielenia zezwolenia

  6. prowadzi postępowania w przypadku odmowy udzielenia zezwolenia

  7. reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych w przypadku wyrażenia sprzeciwu przez właściwych ministrów

  8. reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych

  9. doradza przy nabyciu drugiej i kolejnej nieruchomości w Polsce

ZASADA:

Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie także Minister właściwy do spraw Rozwoju Wsi.

Podstawę prawną powyższych działań stanowi:

  • ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 31 poz. 178)