Niedopuszczalne jest obciążenie jedną hipoteką przymusową kilku nieruchomości dłużnika (art. 111 (1) UKWH).

W postanowieniu z dnia 25 stycznia 2012 r.  Sąd Najwyższy wskazał, że (V CSK 47/11):

Art. 109 UKWH. wskazuje bowiem tylko na przedmiot obciążenia i oznacza, że żadna z nieruchomości dłużnika nie jest wolna od wpisu hipoteki, nie uprawnia natomiast do wielokrotności zabezpieczenia tej samej wierzytelności. Nie stanowi więc wyjątku od zasady szczegółowości hipoteki (art. 65 UKWH).

Aprobowana jest w judykaturze i piśmiennictwie praktyka zabezpieczania określonej wierzytelności w drodze tzw. repartycji, polegającej na obciążaniu odrębnymi hipotekami wielu nieruchomości dłużnika, tak jednak, aby suma zabezpieczeń nie przewyższała sumy wierzytelności

Praktykę tę można wykorzystać przy zabezpieczaniu hipotekami przymusowymi zwykłymi jednej wierzytelności, po uzyskaniu przez wierzyciela kilku tytułów wykonawczych na podstawie art. 793 k.p.c. Dojdzie w ten sposób do równoważenia interesów wierzyciela i dłużnika.

Poniżej do pobrania treść uzasadnienia wyroku dot. ustanowienia hipoteki przymusowej na kilku nieruchomościach dlużnika jako hipoteki przymusowej łącznej.

Wierzyciel nie może uzyskać wpisu hipoteki na wszystkich nieruchomościach dłużnika do pełnej kwoty wierzytelności. Wierzyciel powinien dokonać repartycji wierzytelności pomiędzy nieruchomości dłużnika. Niedopuszczalne jest objęcie zakresem zabezpieczenia wielokrotności sumy wierzytelności, ponieważ prowadziłoby to do nadzabezpieczenia.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy