Jak napisać dobrą umowę

Umowa to rzetelny sposób na przypieczętowanie współpracy z nowym kontrahentem. Dobrze sporządzony dokument gwarantuje zabezpieczenie ewentualnych roszczeń, a także określa prawa i obowiązki obu stron. Jak skonstruować dobrą umowę pomiędzy przedsiębiorcami? W dalszej części artykułu przedstawimy najważniejsze elementy rzetelnej umowy.

Co powinna zawierać umowa?

Umowa to bardzo istotny dokument zawierany przez przedsiębiorców niezwykle często. Dobrze napisana umowa powinna nie tylko być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, ale też rzetelnie zabezpieczać nasze interesy. Dokument ten powinien zostać sporządzony w czytelny i zrozumiały dla obu stron sposób. Dla ułatwienia skonstruowania umowy przedstawimy jej najważniejsze elementy:

  • data i miejsce zawarcia – sporządzenie umowy należy rozpocząć zawsze od daty zawarcia dokumentu. Ten niepozorny dla wielu element jest niezwykle istotny, gdyż umożliwia precyzyjne określenie, jakie przepisy prawa obowiązywały w momencie nawiązania współpracy. Wpisanie daty określa też moment, od którego dokument zaczyna obowiązywać, a także umożliwia precyzyjne ustalenie terminu przedawnienia roszczeń. Nie mniej istotnym elementem jest miejsce zawarcia umowy. Wpisanie miejscowości pozwala określić, jakiemu prawu podlega zawarty dokument. Dodatkowo miejsce zawarcia ma istotny wpływ na określenie sądu, który jest właściwy do rozpatrzenia ewentualnego konfliktu pomiędzy kontrahentami. Datę i miejsce umieszczamy najczęściej w prawym górnym rogu umowy.
  • określenie stron – kolejnym krokiem przy konstruowaniu umowy jest rzetelne określenie stron zawierających umowę. Należy w dokumencie tym zawrzeć imiona, nazwiska, w przypadku spółek pełną nazwę, a także adres i dane identyfikacyjne np. NIP, REGON, KRS, PESEL, numer dowodu osobistego. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność warto wpisać oprócz adresu firmy także adres zamieszkania. Wszystkie wymienione dane są bardzo istotne, gdyż w przypadku kłopotów z realizacją umowy unikniemy problemów ze skierowaniem sprawy np. na etap postępowania sądowego.
  • treść umowy (zobowiązania, obowiązki, prawa) – to najobszerniejsza część umowy, która obejmuje głównie zobowiązania stron. Osoby, które nie posiadają doświadczenia w redagowaniu umów powinny starać się opracować jej treść w sposób prosty i przejrzysty W treści zobowiązania należy zawrzeć wszystkie istotne kwestie w obrębie współpracy przedsiębiorców. Wpiszmy dokładne terminy realizacji świadczeń, a także co jest przedmiotem zawieranego dokumentu. Zaznaczmy dokładnie kto jest zobowiązany do realizacji opisanego świadczenia, a także w jakich wypadkach strona może odmówić jego wykonania. Warto też wpisać, kiedy odbiorca ma prawo nie przyjąć zrealizowanego świadczenia.
  • podpisy – na końcu każdej umowy muszą znaleźć się podpisy obu stron. W imieniu strony podpis może złożyć osoba upoważniona do zawierania tego typu dokumentów. Należy, jednak zażądać kopii pełnomocnictwa na podstawie, którego dana osoba uzyskała tego typu uprawnienie.

Oto podstawowe elementy dobrej umowy. Przedsiębiorcy, którzy nie czują się na siłach, by samodzielnie redagować dokument mogą skorzystać z pomocy kancelarii. Obsługa prawna firm obejmuje usługę sporządzania umów, a także opiniowania już sporządzanych dokumentów. Skorzystanie z usług doświadczonego prawnika to gwarancja zabezpieczenia własnych interesów i uniknięcia przykrych konsekwencji prawnych.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy