Podstawowym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest złożenie wniosku w tym przedmiocie. Jak zatem powinno wyglądać pismo, aby zostało przyjęte do rozpoznania? O czym należy pamiętać przygotowując wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Oznaczenie sądu

Pismo to należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek zostanie rozpoznany przez Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych.

Dane identyfikujące dłużnika

Dłużnikiem, który może złożyć wniosek o upadłość konsumencką, może być jedynie osoba fizyczna. W związku z tym składane pismo powinno zawierać takie informacje jak imię i nazwisko wnioskodawcy, jego miejsce zamieszkania oraz numer PESEL.

Oznaczenie pisma oraz jego treść

Oznaczenie pisma to nic innego jak jego tytuł. Najlepiej, aby brzmiał on po prostu „wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ”, wówczas nie będzie budził żadnych wątpliwości w sądzie. Natomiast nie jest to wymóg bezwzględny, albowiem decydujące znaczenie ma treść pisma, a nie jego tytuł. Treść z kolei powinna zawierać uzasadnienie wniosku, a więc wskazywać istnienie przynajmniej jednego wierzyciela, którego wierzytelność jest wymagalna oraz okoliczności, które przyczyniły się do powstania niewypłacalności po stronie dłużnika.

Majątek dłużnika

Wnioskodawca powinien także wyjawić swój majątek. W przypadku nieruchomości należy wskazać ich dokładny adres położenia, precyzyjnie opisać rzeczy ruchome (na przykład wskazać markę i model samochodu oraz jego numer rejestracyjny), a także wskazać numery kont bankowych. Spis ten powinien być aktualny i zupełny. Ponadto winien on wskazywać szacunkową wartość majątku. Konieczne jest również dołączenie listy zabezpieczeń ustanowionych na składnikach majątku (na przykład hipotek) oraz wskazanie dat ich powstania.

Wierzyciele

Wniosek powinien wskazywać wszystkich wierzycieli. Poszczególne zobowiązania należy opisać precyzyjnie, wskazując tym samym kwotę oraz datę ich wymagalności.

Wierzytelności sporne

Kolejną kwestią jest sporządzenie listy wierzytelności spornych. Dłużnik powinien wskazać w jakim zakresie je kwestionuje – w całości czy w części. W tym drugim przypadku trzeba określić kwotę sporną.

Oświadczenie o braku negatywnych przesłanek

Wnioskodawca powinien zamieścić w treści pisma oświadczenie, iż nie występują przesłanki, które uniemożliwiają ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wymóg ten ma na celu ograniczenie wszczynania bezzasadnych postępowań.

Podpis

Rzeczą, bez której nie może się odbyć żadne pismo urzędowe, jest podpis. Musi to być podpis wnioskodawcy, złożony własnoręcznie, chyba że pismo składane jest przez jego pełnomocnika.

Załączniki

Do wniosku należy dołączyć również załączniki. Pierwszym z nich jest dowód uiszczenia opłaty w kwocie 30 zł, drugim zaś odpis wniosku, czyli jego drugi egzemplarz. Jeżeli w postępowaniu występuje pełnomocnik, wówczas należy załączyć także pełnomocnictwo.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to pismo podobne do innych, jednakże ze względu na swoją specyfikę, powinno ono zawierać pewne elementy szczególne. Wśród nich są przede wszystkim informacje dotyczące majątku dłużnika. Należy pamiętać, że jeżeli ktoś nie ma pewności czy jego wniosek został przygotowany poprawnie, wówczas może skorzystać z pomocy prawnika.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy