Funkcjonowanie we współczesnym świecie wiąże się nieodłącznie z zaciąganiem różnego rodzaju zobowiązań o charakterze majątkowym. Każdy tego typu stosunek powoduje, iż strony są zobligowane do spełnienia określonego w umowie świadczenia. W przypadku konsumentów świadczenie polega na uregulowaniu należności za dostarczane towary lub usługi. Niestety, czasami dochodzi do sytuacji, w których konsument ma problem z opłacaniem otrzymywanych faktur. Kiedy trwają one przez dłuższy czas, ciężko jest wyjść ze spirali zadłużenia. Wówczas rozwiązaniem staje się upadłość konsumencka.

Czym jest upadłość konsumencka?

Pod pojęciem upadłości konsumenckiej należy rozumieć konsumenckie postępowanie upadłościowe, którego celem jest redukcja zadłużenia danej osoby. Na upadłość konsumencką składają się trzy podstawowe elementy. Mianowicie, są nimi: likwidacja majątku osoby pragnącej ogłosić upadłość, przygotowanie oraz wykonanie planu spłaty wierzycieli, a także oddłużenie, które polega na umorzeniu zobowiązań, które nie mogą być uregulowane w inny sposób. Mówiąc najprościej upadłość konsumencka prowadzi do spieniężenia, czyli sprzedaży, majątku dłużnika w celu zaspokojenia jego wierzycieli.

Jakie są przesłanki upadłości konsumenckiej?

Podstawowym warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność dłużnika. Należy przez nią rozumieć sytuację, w której dana osoba utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Istnieje natomiast kilka przesłanek o charakterze negatywnym – dłużnik nie może bowiem umyślnie doprowadzić do swojej niewypłacalności lub umyślnie, bądź wskutek rażącego niedbalstwa, zwiększyć jej stopień. Sąd oddali także wniosek, jeżeli na 10 lat przed jego złożeniem toczyło się już postępowanie upadłościowe wobec danej osoby, które zostało umorzone z innych przyczyn niż wniosek dłużnika, gdy plan spłaty wierzycieli został uchylony, gdy dłużnik nie złożył w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości wbrew przepisom ustawy lub gdy czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli. Wyjątkiem od wskazanych powyżej okoliczności są względy słuszności oraz względy humanitarne.

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się od złożenia do sądu wniosku przez dłużnika. Następnie sąd bada wszystkie przesłanki po czym wydaje postanowienie o upadłości lub o oddaleniu wniosku. Jeżeli sąd postanowi o upadłości, wówczas dochodzi do ustalenia składu i wartości majątku dłużnika. Kolejnym krokiem jest przygotowanie listy wierzytelności, a następnie sprzedaż majątku dłużnika i zaspokojenie wierzycieli.

Upadłość konsumencka może stanowić realny ratunek dla osób, które – z różnych względów – popadły w tarapaty finansowe i nie są w stanie regulować swoich zobowiązań na bieżąco. To także szansa dla wierzycieli, albowiem ogłoszenie upadłości przez dłużnika może ułatwić spłatę zobowiązań.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy