Dokonywanie transakcji w obrocie gospodarczym zawsze obarczone jest pewnym ryzykiem. Szczególnie gdy w grę wchodzą naprawdę duże sumy, niekiedy nawet sięgające kilku milionów złotych. W tego typu przypadkach strony kontraktu decydują się na zabezpieczenie swoich interesów majątkowych. Jedną z praktyk powszechnie stosowanych jest kara umowna, która jest środkiem bardzo cenionym przez przedsiębiorców ze względu na prostotę dochodzenia roszczeń z niej wynikających.

Czym jest kara umowna?

Kara umowna jest instytucją prawa cywilnego. To specjalny zapis (klauzula) nakładający na stronę, która nie wywiąże się z umowy bądź też wykona jej postanowienia w sposób nieprawidłowy, obowiązek zapłaty na rzecz uprawnionego wskazanej kwoty. Co niezwykle istotne, karą umowną można zabezpieczyć jedynie zobowiązanie o charakterze niepieniężnym. Ponadto zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, dłużnik nie może zwolnić się z obowiązku zapłacenia kary umownej bez zgody wierzyciela. Kara umowna może zostać zmniejszona, jeżeli dłużnik dokonał spełnienia części świadczenia, a także gdy wysokość kary jest rażąco za wysoka.

Pomoc prawnika

W konstruowaniu różnego rodzaju umów z pomocą może przyjść kancelaria prawna. Doświadczony prawnik, który specjalizuje się w prawie gospodarczym, z całą pewnością jest w stanie przewidzieć wiele okoliczności, które stanowią potencjalne ryzyko związane z realizacją postanowień kontraktu. Wszystko to powinno zostać opisane możliwie jak najbardziej precyzyjnie, aby maksymalnie zabezpieczyć interesy każdej ze stron. Radca prawny, wprowadzając klauzulę dotyczącą kary umownej, będzie potrafił określić wysokość kary. Jest to niezwykle istotne, albowiem w przypadku jej nadmiernej wysokości, dłużnik mógłby zaskarżyć umowę do sądu. Nie ma więc żadnych wątpliwości, że prawnik jest bardzo pomocny w sporządzaniu umów, nie tylko tych kontraktów, które opiewają na milionowe kwoty.

Zależność pomiędzy karą umowną a powstałą szkodą

Kwestia związana z dochodzeniem roszczenia wynikającego z tytuły kary umownej jest oderwana od szkody. Oznacza to, że wierzyciel nie jest obowiązany do wykazania, iż powstała szkoda, aby dłużnik został zobligowany do zapłaty kary umownej. Wystarczy bowiem, że spełniony zostanie warunek lub termin określony w zawartym przez strony kontrakcie. Najlepszym przykładem tego typu sytuacji jest przekroczenie terminu wykonania dzieła, który został wskazany w poszczególnych postanowieniach umowy.

Kara umowna to jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązania, który jest stosowany w obrocie gospodarczym. Nic dziwnego, bowiem jest to stosunkowo prosty i skuteczny instrument pozwalający na przymuszenie dłużnika do dokonania rekompensaty za niewykonanie lub też nieprawidłowe wykonanie zobowiązania. Nie istnieje tutaj konieczność wykazania wystąpienia szkody, wystarczy jedynie, że spełnione zostaną przesłanki określone w kontrakcie.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy