Otoczeni nadmiarem informacji, możemy mieć wątpliwości z rozpoznaniem uprawnień i zasad działania niektórych podmiotów trudniących się zbieraniem wiadomości na temat dłużników. Zasadnym jest więc wskazanie różnic pomiędzy tymi rejestrami.

Krajowy Rejestr Sądowy– Rejestr dłużników niewypłacalnych Biura informacji gospodarczej

(Info Monitor, KRD, ERIF)

Własność Państwowa – wchodzi w skład Krajowego Rejestru Sądowego Prywatna- spółki akcyjne
Dostęp online Nie Tak
Dostęp do danych każdy po złożeniu wniosku do KRS z podaniem PESEL dłużnika  i opłacie 15 zł a) dla konsumentów raz na 6 miesięcy bezpłatnie gdy informacja dotyczy jego osoby

b)  w pozostałych przypadkach ok. 20 zł.

Zaskarżanie wpisów skarga na orzeczenie referendarza,  apelacja do sądu okręgowego, skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego a) jeżeli wpis jest niezgodny z ustawą o BIG odpowiedzialność ponosi biuro, które posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC,

b)  w pozostałych przypadkach  przysługuje roszczenie przeciwko wierzycielowi ( np. gdy wierzytelność nie istnieje) –

a) i b) przysługuje skarga do sądu powszechnego,

c) w przypadku BIG również pismo do Ministra właściwego ds. gospodarki o stwierdzenie naruszenia przepisów ustawy lub regulaminu BIG lub do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Zakres przechowywanych danych dane dłużnika, w tym jego PESEL lub REGON jeśli prowadzi działalność gospodarczą,

podstawę wpisu (np. oznaczenie tytułu wykonawczego)kwota długu,

datę wpisu do rejestru oraz datę złożenia wniosku jeśli taki był złożony.

dane dłużnika w tym NIP lub REGON,

kwota długu ,

informacje dotyczące podrobionego lub cudzego dokumentu

Wykreślenie danych a)       z urzędu po upływie 10 lat od dokonania wpisu.

b)       jeżeli w orzeczeniu sądu prowadzącego postępowanie upadłościowe został oznaczony krótszy termin zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, wykreślenie może nastąpić na wniosek dłużnika po upływie tego terminu

a)       na wniosek wierzyciela,

b)       na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu lub wygaśnięciu zobowiązania,

c)       po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela.

d)       Gdy wierzyciel rozwiązał umowę z BIG lub zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej

e)       Dane dotyczące posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem – po upływie 10 lat, licząc od końca roku, w którym biuro otrzymało te informacje;

Wskazane wyżej różnice mają charakter wyłącznie poglądowy.

Radca prawny Rafał Ptak

Radca prawny Rafał Ptak został wyróżniony przez elitarny miesięcznik FORBES jako laureat w Konkursie Profesjonaliści Forbesa 2012 – Zawody Zaufania Publicznego. Ta prestiżowa nagroda stanowi wyraz szczególnego uznania dla zawodowych osiągnięć Mecenasa w karierze prawniczej.

Podobne wpisy