To należy wiedzieć przed złożeniem wniosku o upadłość osoby fizycznej bez działalności w roku 2018

Składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, konsument musi rozważyć skutki, które powstaną z chwilą ogłoszenia upadłości. Taka analiza pozwoli ocenić dłużnikowi, czy korzystniejszym rozwiązaniem będzie osiągnięcie porozumienia z wierzycielami w kwestii spłat ratalnych, częściowego umorzenia długu niż wnioskowanie o bankructwo osoby fizycznej. 

Upadłość osób fizycznych cieszy się znaczną popularnością od 2016 roku, a wszystko za sprawą złagodzenia przepisów. Jak pokazują statystki z 2017, również w 2018 upadłość konsumencka ogłosi spora liczba osób fizycznych. Upadłość majątkowa osoby fizycznej to szansa na uwolnienie się od ciężaru zadłużenia.

W artykule zostały omówione następujące kwestie:

  1. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie.
  2. Bezskuteczność czynności prawnych upadłego.
  3. Wejście spadku do masy upadłości.  

–>

W artykule zostały poruszone następujące kwestie:

 

―    Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie.

―    Bezskuteczność czynności prawnych upadłego.

―    Wejście spadku do masy upadłości.

 

Co po upadłości konsumenckiej ? Poznaj wpływ ogłoszenia upadłości konsumenckiej na stosunki majątkowe małżeńskie.

Jeśli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności ustawowej (taki ustrój powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa) ich majątek wspólny wejdzie do masy upadłości, czyli nie tylko majątek osobisty dłużnika, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, ale także te rzeczy, które należą do dłużnika i jego małżonka (art. 124 ust. 1 ustawy). Szczególne niebezpieczeństwo istnieje, gdy dłużnik i jego małżonek posiadają nieruchomość na zasadach wspólności ustawowej, wówczas ta nieruchomość również wejdzie do masy upadłości. Do masy upadłości nie wejdzie jedynie majątek osobisty małżonka dłużnika. Często małżonkowie ustanawiają rozdzielność majątkową, aby uniknąć skutku opisanego powyżej, jednak takie wyjście z sytuacji nie zawsze jest roztropne, bowiem jeśli umowa została zawarta w ciągu dwóch lat przed dniem złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, wówczas jest nieskuteczna. W stosunku do masy upadłości skuteczna jest umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową albo ograniczająca wspólność ustawową zawarta co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 126 ustawy). Jeśli umowa o rozdzielność majątkowa okaże się skuteczna wobec wierzycieli, wówczas do masy upadłości wejdzie majątek osobisty dłużnika i udział w majątku wspólnym a nie cały majątek wspólny.

Bezskuteczność czynności prawnych upadłego.

Zdarzają się sytuacje, kiedy osoba fizyczna – dłużnik i jego małżonek darują lub sprzedają nieruchomość wchodzącą do majątku wspólnego, chcąc uniknąć jej spieniężenia w postępowaniu upadłościowym. Czy jednak zbycie nieruchomości, gospodarstwa rolnego przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości chroni dłużnika? Dłużnik powinien wiedzieć, że czynności prawne dokonane przez niego w określonym czasie przed złożeniem wniosku o upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, mogą okazać się bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. Chodzi mianowicie o następujące czynności:

1. czynności, którymi upały rozporządził swoim majątkiem a także zawarte ugody sądowe, uznanie powództwa, zrzeczenie się roszczenia, dokonane w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o upadłość konsumencką:

nieodpłatne np. darowizna, użyczenie

odpłatnie, jeśli otrzymane świadczenie nie jest ekwiwalentne.

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 2005-04-07, II CK 592/04:

1. Użyte w art. 54 § 1 prawa upadłościowego pojęcie „czynności pod tytułem darmym” nie może być utożsamiane z umową darowizny, umową nieodpłatną czy umową jednostronnie zobowiązującą. Obejmuje ono wszelkie czynności prowadzące do uzyskania korzyści, które nie uzyskały odpowiedniego ekwiwalentu w ujęciu obiektywnym.

2. Przedmiotem dochodzenia bezskuteczności w ramach art. 54 § 1 prawa upadłościowego nie mogą być czynności faktyczne, a jedynie czynności prawne”.

2. zabezpieczenie rzeczowe takie jak hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie i zapłata długu niewymagalnego dokonane w ciągu dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

3. czynności prawne odpłatne (ekwiwalentne) dokonane (liczy się termin dokonania czynności np. data zawarcia umowy sprzedaży, a nie czas spełnienia świadczenia) w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie bankructwa osoby fizycznej z:

― małżonkiem

― krewnym lub w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie

― powinowatym w linii prostej lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie

― z przysposobionym

― z przysposabiającym

Nie dotyczy to osób pozostających w konkubinacie.

4. zabezpieczenia rzeczowe: hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, hipoteka morska, jeśli:

a. upadły nie był dłużnikiem osobistym (chodzi o zabezpieczenie długu osoby trzeciej)

b. obciążenie zostało ustanowione w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną oraz

c. z tytułu udzielonego zabezpieczenia:

― upadły nie otrzymał żadnego świadczenia

― otrzymane świadczenie było niewspółmiernie niskie

― lub upadły zabezpieczył dług osoby bliskiej wymienionej w pkt. 3.

5. czynności prawne upadłego dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeśli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową i dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się o tym dowiedzieć. Powództwo paulińskie syndyk, nadzorca sądowy, zarządca mogą wytoczyć w terminie pięciu lat od daty dokonania czynności. (art. 527 i nast. KC).

Czynności, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 są bezskuteczne z mocy prawa bez potrzeby ich zaskarżania (art. 127 i 128 ustawy ). W przedmiocie uznania za bezskuteczne zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 4 sędzia – komisarz orzeka postanowieniem (art. 130 ustawy). Natomiast jeśli chodzi o czynności, o których mowa w pkt. 5 konieczne jest wytoczenie powództwa przez syndyka, nadzorcę sądowego, zarządcę (art. 131 i 132 ustawy), w tym przypadku o bezskuteczności czynności sąd orzeka wyrokiem.

Czy jeśli dłużnik dokonał darowizny w terminie dwóch lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości to takie rozporządzenie będzie skuteczne wobec masy upadłości? Nie, ponieważ wprawdzie umowa darowizny została zawarta w okresie dłuższym niż rok przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ale syndyk będzie mógł wytoczyć skargę pauliańską o uznanie umowy darowizny za bezskuteczną (art. 527 i nast. KC).

Jakie skutki powoduje bezskuteczność czynności prawnych upadłego? Składniki majątku, które wskutek czynności upadłego ubyły z majątku upadłego lub do niego nie weszły, podlegają przekazaniu do masy upadłości (art. 134 ustawy).

Wejście spadku do masy upadłości.

Dziedziczenie po ogłoszeniu upadłości nie musi oznaczać dla upadłego wzbogacenia. Jeśli śmierć spadkodawcy nastąpiła po ogłoszeniu upadłości spadkobiercy spadek co do zasady wchodzi do masy upadłości i uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza (art. 119 ust. 1 ustawy).

Jeżeli otwarcie spadku nastąpiło przed ogłoszeniem upadłości spadkobiercy, a spadkobierca przed datą upadłości złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku, spadek nie wejdzie do masy upadłości, skutek odwrotny powstanie gdy spadkobierca złożył oświadczenie o przyjęciu spadku albo nie złożył żadnego oświadczenia a upłynął sześciomiesięczny termin do jego złożenia (art. 119 ust. 2 ustawy).

Umowy zbycia spadku w całości lub w części albo zbycia udziału w spadku w całości lub części zawarte przez upadłego po ogłoszeniu upadłości, są nieważne (art. 120 ustawy).

Używane w artykule określenie ustawa oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Inne artykuły dot. upadłości konsumenckiej:

Jak sporządzić wzorcowy wniosek o ogłszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka 2011 – realną szansą na nowy start?

Jakie okoliczności uzasadniają ogłoszenie bankructwa osoby fizycznej 2011.

Bankructwo konsumenckie w Anglii ucieczką przed długami w Polsce.

 

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy