Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa to w swej istocie spółka komandytowa, w której podmiotem prowadzącym sprawy spółki (komplementariuszem) jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością natomiast komandytariuszami są zazwyczaj osoby fizyczne.

Zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej

KORZYSTNE OPODATKOWANIE:

O atrakcyjności tej formy prowadzenia działalności gospodarczej decyduje jej opodatkowanie. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej można w sposób dowolny ustalić podział zysków w spółce. Zatem możliwy jest podział zysków w ten sposób, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie miała udział 0,1 % w zyskach spółki komandytowej, natomiast pozostali wspólnicy (komandytariusze) 99,9 % udziału w zyskach. Takie rozłożenie akcentów jest korzystne, w szczególności gdy spółka osiąga zyski. Wtedy prawie cały dochód ( 99,9 %) jest opodatkowany tylko u wspólników. Jeżeli są to osoby fizyczne to obejmie ich stawka progresywna lub w przypadku wyboru stawki liniowej 19 % osiąganych dochodów. Dla porównania w przypadku tradycyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, następuje niejako dwukrotne opodatkowanie. Najpierw spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest opodatkowana podatkiem od dochodu, a następnie wspólnicy tej spółki opodatkowani są z tytułu wypłaty dywidendy od czystego zysku powstałego po zapłacie podatku dochodowego przez spółkę.

Warto obserwować zmiany legislacyjne, ponieważ Ministerstwo Finansów zamierza opodatkować spółki komandytowe i spółki komandytowo – akcyjne od 2014. Jeśli propozycja nowelizacji stanie się rzeczywistością, wówczas w pierwszej kolejności spółka zapłaci 19% podatek dochodowy, a następnie w przypadku wypłaty zysku do majątku wspólnika, ten zapłaci kolejne 19% podatku od wypłaconych kwot.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI KOMPLEMENTARIUSZA:

Drugą istotną przyczyną, dla której warto pomyśleć o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej jest ograniczenie odpowiedzialności komplementariusza. Za zobowiązania spółki komandytowej odpowiada komplementariusz subsydiarnie. Oznacza to, że w pierwszej kolejności odpowiedzialność za zobowiązania ponosi spółka komandytowa, w dalszej kolejności gdyby egzekucja, choćby częściowa, była nieskuteczna odpowiedzialność ponosić będzie komplementariusz. Ponieważ w omawianym przypadku komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, odpowiedzialność jest w zasadzie ograniczona do majątku tej spółki. Jednak gdy egzekucja wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie również bezskuteczna, należy rozważyć możliwość odpowiedzialności członków zarządu za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ( art. 299 k.s.h.). W mojej ocenie jest ona jak najbardziej dopuszczalna, gdyż członek zarządu odpowiada, pod pewnymi warunkami, za cudzy dług tj. dług spółki, którą reprezentuje. Dzieje się to jednak w drodze nowego powództwa. Można to uznać za zaletę, gdyż nie często wierzyciele decydują się na ponowny proces sądowy. Podobna sytuacja będzie również w przypadku odpowiedzialności za zaległości podatkowe lub z tytułu ubezpieczeń społecznych, przy czym w tym przypadku organy skarbowe lub ZUS nie prowadzą postępowań sądowych.

Wady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej

PEŁNA KSIĘGOWŚĆ:

Z pewnością wskazać tutaj trzeba na prowadzenie pełnej księgowości, co zwiększa koszty działalności gospodarczej. Księgi rachunkowe prowadzi się zarówno dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jak i dla spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. Z tego względu nie jest to korzystne rozwiązanie dla spółek, które nie osiągają zysków lub są one niewielkie, np. gdy przychody spółki mają być wyłącznie inwestowane.

KOSZTY REJESTROWE:

Podobnie będzie w przypadku kosztów rejestrowych ponoszonych w celu dokonywania wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego.

OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIA:

Ważną kwestią jest również okoliczność, że wszyscy wspólnicy spółki komandytowej, jeżeli są osobami fizycznymi, podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu jak osoby prowadzące działalność gospodarczą. Inaczej jest w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie obowiązkowymi ubezpieczeniami objęty jest tylko wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. ( m.in. z tej przyczyny czyni to mało atrakcyjną działalność w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji założenie spółki komandytowej jest możliwe w przypadku uprzedniego zarejestrowania spółki z o.o. w KRS, chociaż spółka w organizacji może już zawrzeć umowę spółki komandytowej (tak: D. Okolski, M.Kwaśniewska, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka komandytowa – w praktyce, Monitor Prawniczy, nr 6, rok 2007).

Radca prawny Rafał Ptak

Podstawa prawna:

  • Kodeks cywilny
  • Kodeks spółek handlowych
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 tekst jednolity ze zm.)
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 tekst jednolity ze zm.)
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 tekst jednolity ze zm.)
  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 tekst jednolity ze zm.)
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 tekst jednolity ze zm.)
Powiązane publikacje:
Radca prawny Rafał Ptak został wyróżniony przez elitarny miesięcznik FORBES jako laureat w Konkursie Profesjonaliści Forbesa 2012 – Zawody Zaufania Publicznego. Ta prestiżowa nagroda stanowi wyraz szczególnego uznania dla zawodowych osiągnięć Mecenasa w karierze prawniczej.

Podobne wpisy