• Polski
 • Русский
 • Deutsch
AIF Kancelaria

Procesy sądowe w budownictwie

Posiadamy doświadczenia ponad 250 spraw z zakresu prawa budowlanego

Procesy sądowe
w budownictwie

AIF Kancelaria

Upadłości krajowe i transgraniczne

Doradztwo i prowadzenie upadłości przedsiębiorców oraz konsumentów wg. najkorzystniejszego dla nich wariantu

Upadłości krajowe
i transgraniczne

AIF Kancelaria

Odszkodowania

Uzyskiwanie możliwie najwyższych odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych

Odszkodowania

Umowa dotyczy nieruchomości, czy zawsze akt notarialny jest wymagany?

Prezentowane zestawienie obejmuje umowy, dla których konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego, jak również te umowy, dla których taka forma nie jest wymagana.

KONIECZNA FORMA AKTU NOTARIALNEGO:

 • umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości
 • umowa przenosząca własność nieruchomości
 • umowa przedwstępna art. 389 KC
 • umowne zastrzeżenie prawa odstąpienia od umowy przeniesienia własności nieruchomości i realizacja tego prawa art. 395 par. 1 KC
 • wniesienie do spółki aportu w postaci nieruchomości: protokół notarialny zgromadzenia wspólników nie spełnia tego wymogu
 • umowa rozporządzania przez jednego małżonka na rzecz drugiego w czasie trwania małżeństwa nieruchomością wchodzącą w skład majątku wspólnego
 • Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 1964-01-16, III CO 64/63:

TEZY: 1. Małżonek może w czasie trwania wspólności majątkowej rozporządzić na rzecz drugiego małżonka przedmiotem należącym do wspólnego majątku.

Rozporządzenie takie nie stanowi majątkowej umowy małżeńskiej; do jego ważności wystarczy zachowanie formy przepisanej dla danej czynności prawnej.

 • Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 2007-02-09, III CZP 164/06:

!!! TEZA: Przystąpienie nowego wspólnika do spółki cywilnej, w której wspólnikom przysługuje współwłasność łączna nieruchomości wymaga zachowania formy szczególnej obowiązującej przy przeniesieniu własności nieruchomości.

 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2005 r. III CK 177/04

!!! TEZA:  Do dokonania wpisu w księdze wieczystej zmiany właściciela nieruchomości, wynikającej z oświadczenia właściciela o wystąpieniu ze spółki cywilnej, niezbędne jest zachowanie formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym (art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.)

   NIE WYMAGA FORMY AKTU NOTARIALNEGO:

    • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2005 r. II CK 700/04

    !!! TEZA: Należąca do spółki cywilnej nieruchomość, w razie ustąpienia wspólnika, staje się własnością bezudziałową pozostałych wspólników i podlega ujawnieniu w księdze wieczystej z pominięciem formy czynności prawnej zastrzeżonej dla zbycia nieruchomości

    • Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 1975 – 06 – 27, III CZP 55/75:

    TEZA: Umowa zlecenia nie wymaga do jej zawarcia formy aktu notarialnego, jeżeli jej przedmiotem jest nabycie prawa własności nieruchomości przez zleceniobiorcę w jego własnym imieniu z obowiązkiem późniejszego przeniesienia tej własności na zleceniodawcę (art. 158 KC).

    • Postanowienie Sądu Najwyższego z 1975-05-08, III CRN 51/75:

    !!! TEZA: Ugoda sądowa zastępuje formę przewidzianą dla danej czynności prawnej i może przenieść własność nieruchomości, jednakże musi zawierać wszystkie istotne postanowienia umowy rozporządzającej i jako umowa kauzalna wymieniać także przyczynę przeniesienia własności. Zawarte w ugodzie sądowej zastrzeżenie terminu powoduje w myśl art. 157 par. 2 KC to, że do przeniesienia własności potrzebne jest dodatkowe porozumienie stron obejmujące ich bezwarunkową zgodę na niezwłoczne przejęcie własności. W sytuacji nie zawarcia we właściwym terminie notarialnego aktu przeniesienia własności – ugoda sądowa może stanowić podstawę do wymuszenia w drodze sądowej przeniesienia własności nieruchomości i dopiero prawomocne orzeczenie przenoszące własność mogłoby stanowić podstawę do dokonania właściwych wpisów w księdze wieczystej.

    • umowa przeniesienia posiadania nieruchomości nie wymaga formy aktu notarialnego

    Czy nieważna jest umowa sprzedaży nieruchomości, jeśli pełnomocnictwo do jej zawarcia zostało udzielone bez zachowania formy aktu notarialnego?

    TEZA wyroku z dnia 15 maja 1991 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku I ACr 153/91:

    Zawierając umowę sprzedaży nieruchomości pełnomocnik powinien legitymować się pełnomocnictwem notarialnym (art. 99 § 1 k.c. w związku z art. 158 k.c.), jednakże niezachowanie tej formy pełnomocnictwa nie powoduje nieważności umowy zawartej w formie prawem przepisanej. Skutki nieważności odnosiły się tylko do pełnomocnictwa (art. 73 § 2 k.c. w związku z art. 99 § 1 k.c.), a więc powstałaby przewidziana w art. 103 §1 k.c. sytuacja, w której pełnomocnik działałby bez umocowania. Wówczas możliwa jest konwalidacja umowy w sposób określony w art. 103 § 1 k.c., a taka możliwość zastrzeżona jest na korzyść strony, w imieniu której działa nieumocowany pełnomocnik.

    Opracowanie przygotowała:

    Sylwia Gładysz

    Aplikantka radcowska

    Sylwia Gładysz

    Aplikantka radcowska

    Sylwia Gładysz

    sylwia.gladysz@i-kancelaria.pl

     

    T +48 71 349 09 20

    F +48 71 349 09 14

    Języki robocze:

    • język angielski
    • język niemiecki 
    Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami. Akceptuję Więcej