Od 1 kwietnia 2011 roku ułatwiono możliwość zwrotu VAT podróżnym spoza krajów UE. Aktualnie zwrot podatku jest dokonywany w formie wypłaty gotówkowej lub polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.

Dokument uprawniający do zwrotu podatku, wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. winien zawierać co najmniej

1) napis: „ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH”, a pod nim: „TAX FREE FOR TOURISTS”;

2) numer dokumentu;

3) dane sprzedawcy:

a) nazwę,

b) adres,

c) NIP;

4) nazwę miejscowości i datę dokonania sprzedaży;

5) nazwisko i imię podróżnego;

6) adres podróżnego:

a) kraj,

b) miejscowość,

c) nazwę ulicy,

d) numer domu, lokalu;

7) numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość podróżnego oraz nazwę kraju, który wydał paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość podróżnego;

8) nazwę sprzedanego towaru, miarę i ilość towaru, cenę jednostkową netto towaru, wartość netto towaru, stawkę i kwotę podatku od towarów i usług, wartość brutto towaru, kwotę podatku od towarów i usług ogółem oraz wartość brutto towarów ogółem;

9) podpis podróżnego oraz czytelny podpis sprzedającego;

10) informację: „Dokument stanowi podstawę do ubiegania się przez podróżnych niemających stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej o zwrot podatku od towarów i usług od nabytych towarów, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej – art. 126-130 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).”;

11) miejsce przeznaczone na podanie nazwy miejscowości i daty dokonania wywozu towarów;

12) napis: „Potwierdzam tożsamość podróżnego oraz że towary wymienione w dokumencie zostały wywiezione w stanie nienaruszonym (z wyjątkiem pozycji …) poza terytorium Unii Europejskiej” oraz miejsce na datę, podpis i stempel funkcjonariusza celnego;

13) miejsce na stempel potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej;

14) formę dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu; w przypadku gdy zwrot podatku ma:

a) zostać dokonany w formie wypłaty gotówkowej, należy zamieścić napis: „Zwrot podatku w kwocie ………………………. zł ………. gr otrzymałem(-łam)”, a pod nim wskazać miejsce na wstawienie daty otrzymanego zwrotu podatku oraz podpis podróżnego,

b) nastąpić w formie bezgotówkowej, należy podać, w jakiej postaci zwrot podatku ma nastąpić.

Dokument TAX FREE FOR TOURISTS oraz paragon winny być ze sobą połączone, np. zszywką, spinaczem, taśmą klejącą, za pomocą kleju.

W przypadku zwrotu kwoty w formie wypłaty gotówkowej lub polecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej sprzedawca winien posiadać dokument potwierdzający dokonanie zwrotu podatku VAT.

W przypadku zwrotu VAT w gotówce potwierdzenie winno znaleźć się w dokumencie TAX FREE FOR TOURISTS zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r.

Sprzedawca dokonujący sprzedaży towarów podróżnym może dokonać korekty podatku należnego od dostawy towarów podróżnemu, w którym podatnik otrzymał dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli otrzymał ten dokument nie później niż przed upływem 10 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonał dostawy.

Radca prawny Rafał Ptak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 361)

Radca prawny Rafał Ptak został wyróżniony przez elitarny miesięcznik FORBES jako laureat w Konkursie Profesjonaliści Forbesa 2012 – Zawody Zaufania Publicznego. Ta prestiżowa nagroda stanowi wyraz szczególnego uznania dla zawodowych osiągnięć Mecenasa w karierze prawniczej.

Podobne wpisy