Odszkodowanie z polisy nie wchodzi do spadku, co oznacza, że jeśli uprawnionym do świadczenia ubezpieczeniowego wskaznym przez ubezpieczonego na wypadek śmierci nie jest spadkobierca a osoba trzecia, spadkobierca nie ma roszczeń wobec uprawnionego z tytułu uzyskanej sumy ubezpieczenia  – podstawa prawna art. 831 par. 3 KC.

Art. 831 Kodeksu cywilnego. § 1. Ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej; może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie.
§ 11. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek do wykonywania uprawnień, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, konieczna jest uprzednia zgoda ubezpieczonego; umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że uprawnienia te ubezpieczony może wykonywać samodzielnie.
§ 2. Jeżeli wskazano kilka osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia, a nie oznaczono udziału każdej z nich w tej sumie, ich udziały są równe.
§ 3. Suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym.

  • Uprawnionym nie musi być spadkobierca ustawowy jak i testamentowy, może nim być osoba trzecia.
  • Z chwilą smierci osoba wskazana przez ubezpieczonego ma prawo wystapić do ubezpieczyciela z żądaniem wypłaty.
  • Uprawnionym może byc nasciturus, czyli dziecko poczete a nienarodzone pod warunkiem, że urodzi się żywe (art. 927 par. 2 KC).


Aplikantka radcowska Sylwia Gładysz

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy