Zgłoszenie wierzytelności jest pismem, uprawniającym upadłego wierzyciela do sądowego dochodzenia roszczeń. Zapewnia mu ochronę prawną i pełni funkcję powództwa. Dotyczy wyłącznie tych wierzytelności, które powstały przed datą ogłoszenia upadłości. Co więcej, ta czynność procesowa nie wymaga zgłoszenia należności ze stosunku pracy.

Sposób na sądowe dochodzenie roszczenia: zgłoszenie wierzytelności

Aby skorzystać z prawa do uzyskania ochrony prawnej w postępowaniu upadłościowym, należy zgłosić swoją wierzytelność. Niezrobienie tego nie spowoduje wygaśnięcia wierzytelności, jednak pozbawi uprawnionego możliwości jej zaspokojenia w postępowaniu. Wierzyciel może egzekwować środki bezpośrednio od dłużnika po umorzeniu postępowania upadłościowego. Z kolei po jego ukończeniu, można dochodzić zaspokojenia wierzytelności w przypadku osób fizycznych. Nie jest to natomiast możliwe w stosunku do osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, ponieważ zazwyczaj po ukończeniu postępowania, tracą one swój byt prawny.

Zgłoszenie wierzytelności powinno spełniać ogólne wymogi formalne, przewidziane w art. 126 k.p.c., jakimi są:

  • oznaczenie sędziego – komisarza oraz sądu, do którego jest kierowane,

  • oznaczenie sygnatury akt sprawy,

  • oznaczenie stron – dane zgłaszającego oraz oznaczenie upadłego,

  • podpis,

  • wymienienie załączników.

Ponadto zgłoszenie wierzytelności powinno zostać dokonane na piśmie w dwóch egzemplarzach. Należy dołączyć do niego niezbędne dokumenty, uzasadniające dokonywane zgłoszenie. Następnie trzeba określić wierzytelność ze wskazaniem kategorii, do której wierzytelność należy. O tym, jak przyporządkować wierzytelność do poszczególnych kategorii, informuje art. 342 p.u..

Jakie informacje należy zawrzeć w zgłoszeniu wierzytelności?

W jednym zgłoszeniu można powołać wszystkie wierzytelności, jakie przysługują wierzycielowi względem upadłego. W dalszej kolejności wskazuje się, czy wierzytelność ma charakter osobisty czy jest to dług innej osoby, który został zabezpieczony na majątku upadłego. Ustala się również sposób obliczenia należności ubocznych (np. odsetek ustawowych za opóźnienie). Konieczne jest także wskazanie zabezpieczenia na majątku, związane ze zgłoszoną wierzytelnością (np. hipoteka). Jeżeli zgłaszamy wierzytelność, która nie ma osobistego charakteru, musimy dokładnie wskazać przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu. Istotny jest też fakt, że wobec zgłaszanej wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym, a także to, czy wierzyciel posiada udziały w spółce, będącej upadłym. W dalszej kolejności trzeba wskazać dowody, potwierdzające uprawnienie wierzyciela do dokonania zgłoszenia. Następnie należy podać wszystkie dołączane do zgłoszenia załączniki.

Sporządzone i kompletne zgłoszenie, opatrzone datą i podpisem zgłaszającego, składa się sędziemu – komisarzowi. Termin zgłoszenia wierzytelności to 30 dni, liczone od dnia obwieszczenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

I-Kancelaria od lat zajmuje się pomocą prawną świadczoną na rzecz osób, zgłaszających wierzytelność w postępowaniu upadłościowym. Jako doświadczeni prawnicy oferujemy kompleksowe doradztwo, przygotowanie pisma spełniającego wymogi formalne oraz pełną reprezentację przed Sądem. Jeśli chcą Państwo wiedzieć, czy zgłoszenie wierzytelności będzie dobrym krokiem w zaistniałej sytuacji, zapraszamy do kontaktu.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy