Ponadto układ nie obejmuje następujących wierzytelności (art. 273 ust. 1 PrUpN):

− należności alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę;

− roszczenia o wydanie mienia nienależącego do majątku upadłego;

− wierzytelności, za które upadły odpowiada w związku z nabyciem spadku po ogłoszeniu upadłości, po wejściu spadku do masy upadłości;

− należności ze stosunku pracy, ale pracownik może wyrazić zgodę na objecie ich układem, tak jak w przypadku wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo (art. 273 ust.1 i 2 PrUpN).

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy