Z układu wyłączone są wierzytelności zabezpieczone na mieniu upadłego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na jej objęcie układem. Zgoda na objęcie wierzytelności układem powinna być wyrażona w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem. Zgoda może być wyrażona ustnie do protokołu z przebiegu zgromadzenia wierzycieli (art. 273 ust. 2 PrUpN). Dłużnik powinien zatem zabiegać o zgodę wierzycieli rzeczowych, ponieważ wyłączenie z majątku upadłego nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka, czy też rzeczy ruchomych obciążonych zastawem, może unicestwić jakiekolwiek szanse na powodzenie układu.

Zgoda wierzyciela nie powoduje, że zabezpieczenie rzeczowe wygasa, wierzyciel zachowa zabezpieczenie w razie zmiany układu na likwidację.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy