Należy powołać się na dokumenty złożone wraz ze zgłoszeniem wierzytelności a także można złożyć nowe wnioski dowodowe (art. 232 KPC w zw. z art. 35 ustawy):

― z dokumentów

― zeznań świadków, wysłuchania stron

― dowodu z opinii biegłego.

Strona, na której spoczywa ciężar dowodu, jeśli nie przytoczy wystarczających dowodów na poparcie swoich twierdzeń, ponosi ryzyko uzyskania niekorzystnego rozstrzygnięcia. To na stronach postępowania a nie na sądzie spoczywa obowiązek wyjaśnia wątpliwych okoliczności sprawy.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 2000-12-12, V CKN 175/00

„Do stron, a nie do sądu, należy ocena, czy pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy w sposób dla niej korzystny. Zastępujące jedną ze stron działanie sądu z urzędu może być zawsze odbierane jako naruszenie prawa do bezstronnego sądu i odpowiadającego mu obowiązku przestrzegania zasady równego traktowania stron (art. 32 ust 1. i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP)”.

Dlaczego upadły powinien złożyć sprzeciw od listy wierzytelności.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy