Podpisanie dowolnego porozumienia, kontraktu lub innego wiążącego dokumentu skutkuje powstaniem konkretnych zobowiązań. Każda strona umowy ma określone obowiązki, z których powinna wywiązywać zgodnie z poczynionymi wcześniej ustaleniami. Niestety nie zawsze to, co zostało zapisane na papierze, jest realizowane lub w ogóle wykonalne w rzeczywistości. Zasady jednostronnego odstąpienia od umowy są istotne zarówno dla tych, którzy nie chcą już oczekiwać na świadczenie uzgodnionych usług, jak i tych którzy nie są w stanie wywiązać się z podjętych zadań.

Całkowita niemożność lub istotna zwłoka w wykonaniu zobowiązań umożliwiają szybkie zerwanie kontraktu

Kodeks Cywilny definiuje odstąpienie od umowy jako jednostronne oświadczenie woli, które kształtuje prawo. Wygaśnięcie wzajemnych stosunków następuje w jednym z dwóch trybów: umowy trwałe przestają obowiązywać w momencie złożenia odstąpienia, natomiast porozumienia tymczasowe – takie jak umowy zlecenie – wygasają od dnia ich zawarcia. Oczywiście podjęcie takiej czynności prawnej wiąże się z określonymi konsekwencjami, w tym uzasadnionymi roszczeniami stosownej formy rekompensaty i naprawienia wyrządzonych szkód, jakie może zgłosić druga strona. Doświadczony w opiniowaniu umów radca prawny będzie w stanie błyskawicznie wskazać wszystkie kluczowe punkty i klauzule, otwierające furtki do skierowania sprawy na właściwe tory. Jeżeli ktoś zwleka z wywiązaniem się z części umowy, najczęściej wyznacza się dodatkowy termin realizacji i żąda wyrównania poniesionych strat. Jeżeli kontrakt jest wykonywany tylko w części, można odstąpić od umowy w tym jej zakresie, który nie jest wypełniany.

Decyzja o odstąpieniu od umowy wywołuje określone skutki prawne. Radca prawny pokaże Ci wszystkie konsekwencje

Kolejną przesłanką umożliwiającą zerwanie umowy jest brak realizacji zobowiązań ze względu na okoliczności, za które ponosi się odpowiedzialność. Istnieje możliwość odstąpienia od ustaleń w momencie, kiedy druga strona nie wykonuje swoich zobowiązań wystarczająco kompleksowo. Stopień realizacji wszystkich zapisów ma czasami ogromne znaczenie, a zrealizowanie ich jedynie w części zwyczajnie nic nie daje. Tutaj również strona, której oczekiwania wynikające z umowy nie zostały spełnione, ma prawo dochodzenia do naprawienia wynikających z tego szkód. Trzeci przypadek, w którym Kodeks Cywilny dopuszcza odstąpienie od umowy, to zawarcie odpowiednich klauzul zastrzegających taką możliwość w treści podpisywanego dokumentu. Rzecz jasna takie zapisy powinny szczegółowo określać warunki, które pozwalają z nich skorzystać. Radcy prawni z Kancelarii Rafał Ptak i Wspólnicy w trakcie prac nad różnymi umowami mieli do czynienia z wieloma rozmaitymi klauzulami, opisującymi okoliczności pozwalające na odstąpienie od umowy.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy