Utrzymanie dziecka wymaga regularnego nakładu środków pieniężnych. Rodzice zgodnie z literą prawa są zobowiązani do utrzymywania swoich dzieci. Często kwestią newralgiczną jest ustalenie wysokości płaconych alimentów. W poniższym artykule wyjaśnimy, kto jest zobowiązany do płacenia alimentów i jak ustalana jest ich wysokość?

Zasady ustalania wysokości alimentów

Dziecko, które jest niezdolne do samodzielnego utrzymania się ma prawo do korzystania z alimentów. Rodzice podlegają temu obowiązkowi od narodzin dziecka do czasu usamodzielnienie się pociechy. Warto zaznaczyć, że usamodzielnienie nie jest równoznaczne z osiągnięciem pełnoletności! Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa w żaden sposób granicy wiekowej, do której dziecko może korzystać z alimentów. Obowiązek ten może nie wygasnąć nigdy, gdy dziecko jest chore lub niepełnosprawne. Radca prawny podczas udzielania porad bardzo często jest pytany o sposób ustalania wysokości alimentów. Zasada równej stopy życiowej dzieci z rodzicami zobowiązuje ich do podzielenia się swoimi dochodami z pociechą. Jeśli sytuacja tego wymaga obowiązek alimentacyjny może być realizowany nawet kosztem majątku eodzica. Zwolnieni z płacenia alimentów są jedynie rodzice, którzy nie mają możliwości zarobkowania i nie posiadają też żadnego majątku. Istotą ustalania majątku jest zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka z uwzględnieniem jego wieku, zdrowia, toku nauki i innych okoliczności mających wpływ na wysokość potrzebnych środków pieniężnych do życia. Wysokość alimentów uzależniona jest więc od:

  • potrzeb dziecka
  • możliwości zarobkowania rodzica
  • majątku rodzica
  • starań o jego wychowanie i utrzymanie

Rodzic ma zapewnić dziecku normalne warunki życia i rozwoju z uwzględnieniem odzieży, wyżywienia, pomocy naukowych, kosztów leczenia w przypadku choroby. W trakcie ustalania wysokości należnych alimentów przez sąd konieczne może być przedstawienie dowodów potwierdzających koszty ponoszone na utrzymanie dziecka m. in. rachunków i paragonów. Ważną kwestią jest możliwość zarobkowania, bardzo często rodzic, który jest wzywany do płacenia wyższych alimentów wskazuje, że ma małe zarobki. Sąd przy określaniu ich wysokości bierze pod uwagę możliwość osiągania zarobków przy należytej staranności i wykorzystaniu posiadanych kwalifikacji! Jeśli rodzic nie uzyskuje odpowiednich zarobków chociaż mógłby mieć wyższe wynagrodzenie sąd weźmie to pod uwagę. Niestety wielu rodziców zataja swoje zarobki, by uniknąć płacenia wyższych alimentów na swoje dzieci.

Alimenty poprzez pozew sądowe, a może umowę notarialną?

Na koniec warto wspomnieć, że alimenty ustalane są najczęściej na drodze sądowej. Niestety rodzice nie potrafią w większości przypadków dogadać się co do kwestii płatności alimentów. Polubownie tę kwestię możemy rozwiązać na drodze umowy prywatnej lub notarialnej. Pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów albo do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy