Skuteczność i popularność mediacji w sprawach gospodarczych systematycznie wzrasta. Kiedyś rozwiązanie to było traktowane po macoszemu, jednak przez ostatnie 10 lat liczba spraw kierowanych do mediacji wzrosła dziesięciokrotnie! Prowadzenie mediacji pozwala rozwiązać spór bez postępowania sądowego. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości w poniższym artykule przybliżymy postępowanie mediacyjne.

Mediacje szybko zyskują na popularności

W krajach europejskich prowadzenie mediacji w sprawach gospodarczych jest niezwykle popularne. W Polsce postępowanie mediacyjne było traktowane z duża dozą niedowierzania w jego skuteczność. Obecny trend jest jednak bardzo pozytywny, gdyż na przełomie ostatnich 10 lat liczba spraw skierowana do mediacji wzrosła dziesięciokrotnie. Oczywiście na tle krajów, gdzie instytucja mediacji jest bardziej zakorzeniona nadal wypadamy dość”blado”, jednak prężny wzrost zainteresowania rozwiązywania konfliktu w ten sposób pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość. Statystyki resortu sprawiedliwości wskazują jednoznacznie, że liczba spraw gospodarczych, które zostają skierowane do mediacji systematycznie wzrasta.

Na czym polegają mediacje? Krótkie wyjaśnienie

Mediacje to sposób rozwiązywania konfliktu, w którym uczestnikami są skłócone strony i mediator. To metoda, która jest całkowicie dobrowolnym sposobem rozwiązywania sporów. Mediator ma za zadanie w sposób bezstronny i neutralny doprowadzić strony do zawarcia porozumienia. Warto zaznaczyć, że mediator jest osobą godną zaufania i zawsze widnieje w wykazie prowadzonym przez sąd okręgowy. Jego zadaniem jest prowadzenie rozmów w sposób merytoryczny. Niwelowanie zbędnych napięć umożliwia swobodne negocjowanie i kulturalną wymianę zdań w obrębie przedmiotu sporu. Skutecznie zakończone mediacje doprowadzają do zawarcia ugody. Warto podkreślić, że rozpoczęcie mediacji skutecznie przerywa bieg przedawnienia roszczeń. Obecnie zgodnie z art. 187 § 1 pkt. 4 k.p.c. wymogiem formalnym pozwu jest zawarcie informacji o podjęciu próby mediacji pozasądowych lub innego polubownego sposobu rozwiązania sporu. Nie podjęcie takiej próby zmusza strony do złożenia wyjaśnienie przyczyn, dlaczego nie było to możliwe.

Jak sprawa trafia do postępowania mediacyjnego?

Mediacje mogą być prowadzone po wszczęciu postępowania sądowego lub przez wniesienie sprawy do sądu. Podejmując mediacje przed skierowaniem sprawy do sądu protokół z rozmów zostaje przekazany przez mediatora w celu zatwierdzenia ugody. Oczywiście z mediacji można skorzystać na dalszym etapie prowadzenia sprawy, a do tego kroku może nakłaniać sam sąd, który dostrzega potrzebę przeprowadzenia polubownych rozmów. Należy zaznaczyć, że na prowadzenie mediacji zgodę muszą wyrazić obie strony.

Jak wybierany jest mediator?

Pomoc prawna przy wyborze mediatora jest bardzo cenna. Sąd zawsze wyznacza mediatora, który posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności w obrębie prowadzenia rozmów w zakresie przedmiotu sporu. Na koniec warto wspomnieć o czasie trwania mediacji, zazwyczaj nie trwają one dłużej, niż trzy miesiąca, jednak ze szczególnych względów mogą być przedłużone.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy