Piękny dom lub mieszkanie to marzenie większości Polaków. Dążenie do idealnego lokum wymaga znalezienia odpowiedniej firmy budowlanej. Rozpoczynając współpracę należy zawsze zawrzeć umowę o roboty budowlane, która jest swoistą ochroną dla obu stron. Jak prawidłowo sporządzić taki dokument? Czego nie może zabraknąć w dobrej umowie? O tym powiemy w dalszej części artykułu.

Podpisz rzetelną umowę i ciesz się pięknym lokalem mieszkalnym!

Roboty budowlane to usługa, która zazwyczaj opiewa na spore sumy pieniężne. Decydując się na tak kosztowną współpracę należy rzetelnie się zabezpieczyć zawierając umowę o roboty budowlane. Dokument ten jest dowodem określającym zakres pracy i oczekiwania klienta, a także termin i sposób realizacji zlecenia. Umowa o roboty budowlane musi być zawsze sporządzana w formie pisemnej, która solidnie zabezpiecza interes zleceniobiorcy i zleceniodawcy. Oto elementy, które należy bezwzględnie zawrzeć w dokumencie:

  • rodzaj prawny umowy – w dokumencie należy zawrzeć, najlepiej w tytule, że jest to umowa o roboty budowlane lub o dzieło. Dodatkowo na końcu dokumentu należy umieścić zapis, że w kwestiach, które nie zostały unormowane w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisu Kodeksu cywilnego.
  • oznaczenie stron umowy – w dokumencie nie może zabraknąć danych obu stron zawierających umowę m. in. pełnej nazwy firmy, która będzie wykonywała remont. Bardzo ważne, by podpis na umowie był złożony przez osobę umocowaną do reprezentacji firmy.
  • sposób realizacji umowy – bardzo istotną kwestią jest określenie sposobu realizacji zlecenia. Należy jednoznacznie zaznaczyć, czy wykonawca ma zrobić za zleceniodawcę wszystko w zakresie budowy domu (projekt, nadzór inwestorki, zatrudnienie wykonawców itp.), a może ograniczyć się do wykonania robót ogólnobudowlanych. Bardzo ważne jest też precyzyjne określenie koordynatora prac.
  • przedmiot umowy – dokument powinien zawierać rzetelny opis robót, które będą wykonane. Należy w umowie określić standard wykończenia, a także użytych materiałów. Zbyt lakoniczny opis obszaru realizacji umowy jest źródłem największej ilości konfliktów i nieporozumień.
  • określenie terminów – termin rozpoczęcia i zakończenia rozmów musi być w umowie precyzyjnie określony. Zleceniodawca powinien określić też karę za zwłokę w realizacji zadań. Oczywiście naliczanie może nastąpić, gdy zwłoka następuje z winy zleceniobiorcy, a nie z przyczyn niezawinionych.
  • cena i sposób płatności – bardzo ważnym punktem umowy jest cena, należy określić ryczałt, cenę niezmienną lub cenę kosztorysową. Kolejną kwestią jest sposób płatności, zalecamy rezygnację z płatności z góry, gdyż może rodzić to problemy. Najlepszym rozwiązaniem jest system ratalny, który jest uczciwy dla obu stron.
  • odbiór – odbiór wykonanych prac powinien nastąpić na podstawie protokołu odbiorczego. W umowie należy wskazać sposób i czas usuwania ewentualnych usterek.

Zawierając umowę na wykonanie robót budowlanych nie możemy pominąć żadnej z w/w kwestii. Bardzo często firmy budowlane podsumowują swoją umowę na wykonawstwo, wtedy warto skonsultować jej treść z prawnikiem. Opiniowanie umów to gwarancja świadomego podpisywania umowy. Nie warto narażać się na przykre konsekwencje prawne przez niewłaściwe zapisy w umowie. Pomoc prawnika przy zawarciu umowy opiewającej na znaczne kwoty jest wprost nieoceniona.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy