Umowa ugody to bardzo ważny dokument zawierany pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem. Na mocy jego zapisów strony zobowiązują się do polubownego rozwiązania sprawy. Bardzo często ugoda zawiera zapisy typowe dla układu ratalnego określające konkretne terminy regulowania zobowiązań. Dla uniknięcia pomyłek i rozwiania wszelkich wątpliwości poniżej prezentujemy elementy profesjonalnej ugody.

Ugoda rozwiązaniem problemów z dłużnikiem

Nierzetelni kontrahenci to prawdziwy kłopot dla wielu przedsiębiorców. Bardzo często dłużnicy nie uchylają się od spłaty swoich zobowiązań i podczas rozmów deklarują szybkie regulowanie wszelkich roszczeń. Nie warto jednak zawierzać słowom, jeśli dłużnik wyraża wolę uregulowania należności wierzyciel może rozważyć podpisanie umowy ugody. To dokument, który w rzetelny i wiążący sposób określa polubowne zasady uregulowania powstałych zobowiązań. Ugoda ma prawo zawierać pewne ustępstwa względem dłużnika, a także elementy układu ratalnego. Dobór szczegółowych zapisów leży już w gestii stron zawierających umowę. Dokument ten zawiera jednak elementy typowe dla tego typu pism:

  • tytuł (określenie rodzaju ugody)
  • miejsce i czas zawarcia
  • oznaczenie stron umowy (należy bardzo precyzyjnie określić stronę, która jest dłużnikiem, a która wierzycielem. Wpisywane dane należy potwierdzić w dostępnych rejestrach przedsiębiorców jak KRS, CEIDG lub REGON. To bardzo ważne, by na dokumencie widniała osoba, która jest faktycznie umocowana do reprezentacji firmy.
  • oświadczenie dłużnika o uznaniu długu. Zapis ma być precyzyjnie i jasno sformułowany. Należy określić dokładnie wysokość wierzytelności i podstawę, z której wynika dług.
  • jasne określenie sposobu i terminu regulowania należności. W dalszej części dokumentu należy dokładnie wpisać raty, w jakich dłużników zamierza spłacać swoje zobowiązanie. To bardzo ważne, by dokładnie określić wysokość rat i czas ich spłaty.
  • podpisy obu stron (dokument mogą podpisywać osoby jedynie umocowane prawnie do reprezentacji firmy!)

Wadliwa ugoda niesie za sobą przykre konsekwencje prawne!

Wierzyciele bardzo często bagatelizują wagę ugody z dłużnikiem. Sporządzając w mało rzetelny sposób dokument mogą ściągnąć na siebie wiele konsekwencji prawnych. Niedopatrzenie kwestii formalnych, zawarcie ugody z niewłaściwą osobą, a nawet pominięcie terminów spłat może sprawić, że dłużnik skutecznie ucieknie od spłaty swoich zobowiązań. Pamiętajmy, że wadliwa ugoda nie przerywa biegu przedawnienia roszczeń, a w sądzie sprytny dłużnik może ją zakwestionować! Jeśli nie posiadamy doświadczenia i wiedzy prawnej powinniśmy skorzystać z pomocy prawnej! Prawnik przygotuje rzetelną ugodę, która precyzyjnie zabezpieczy interesy wierzyciela i będzie stanowić mocny dowód w przypadku ewentualnego postępowania sądowego.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy