Bezskuteczność czynności prawnych upadłego.

Zdarzają się sytuacje, kiedy dłużnik i jego małżonek darują lub sprzedają nieruchomość wchodzącą do majątku wspólnego, chcąc uniknąć jej spieniężenia w postępowaniu upadłościowym. Czy jednak zbycie nieruchomości, gospodarstwa rolnego przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości chroni dłużnika? Dłużnik powinien wiedzieć, że czynności prawne dokonane przez niego w określonym czasie przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, mogą okazać się bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. Chodzi mianowicie o następujące czynności:

1. czynności, którymi upały rozporządził swoim majątkiem a także zawarte ugody sądowe, uznanie powództwa, zrzeczenie się roszczenia, dokonane w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości:

nieodpłatne np. darowizna, użyczenie

odpłatnie, jeśli otrzymane świadczenie nie jest ekwiwalentne.

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 2005-04-07, II CK 592/04:

1. Użyte w art. 54 § 1 prawa upadłościowego pojęcie „czynności pod tytułem darmym” nie może być utożsamiane z umową darowizny, umową nieodpłatną czy umową jednostronnie zobowiązującą. Obejmuje ono wszelkie czynności prowadzące do uzyskania korzyści, które nie uzyskały odpowiedniego ekwiwalentu w ujęciu obiektywnym.

2. Przedmiotem dochodzenia bezskuteczności w ramach art. 54 § 1 prawa upadłościowego nie mogą być czynności faktyczne, a jedynie czynności prawne”.

2. zabezpieczenie rzeczowe takie jak hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie i zapłata długu niewymagalnego dokonane w ciągu dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

3. czynności prawne odpłatne (ekwiwalentne) dokonane (liczy się termin dokonania czynności np. data zawarcia umowy sprzedaży, a nie czas spełnienia świadczenia) w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z:

― małżonkiem

― krewnym lub w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie

― powinowatym w linii prostej lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie

― z przysposobionym

― z przysposabiającym

Nie dotyczy to osób pozostających w konkubinacie.

4. zabezpieczenia rzeczowe: hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, hipoteka morska, jeśli:

a. upadły nie był dłużnikiem osobistym (chodzi o zabezpieczenie długu osoby trzeciej)

b. obciążenie zostało ustanowione w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz

c. z tytułu udzielonego zabezpieczenia:

― upadły nie otrzymał żadnego świadczenia

― otrzymane świadczenie było niewspółmiernie niskie

― lub upadły zabezpieczył dług osoby bliskiej wymienionej w pkt. 3.

5. czynności prawne upadłego dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeśli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową i dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się o tym dowiedzieć. Powództwo paulińskie syndyk, nadzorca sądowy, zarządca mogą wytoczyć w terminie pięciu lat od daty dokonania czynności. (art. 527 i nast. KC).

Czynności, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 są bezskuteczne z mocy prawa bez potrzeby ich zaskarżania (art. 127 i 128 ustawy). W przedmiocie uznania za bezskuteczne zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 4 sędzia – komisarz orzeka postanowieniem (art. 130 ustawy). Natomiast jeśli chodzi o czynności, o których mowa w pkt. 5 konieczne jest wytoczenie powództwa przez syndyka, nadzorcę sądowego, zarządcę (art. 131 i 132 ustawy), w tym przypadku o bezskuteczności czynności sąd orzeka wyrokiem.

Czy jeśli dłużnik dokonał darowizny w terminie dwóch lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości to takie rozporządzenie będzie skuteczne wobec masy upadłości? Nie, ponieważ wprawdzie umowa darowizny została zawarta w okresie dłuższym niż rok przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, ale syndyk będzie mógł wytoczyć skargę pauliańską o uznanie umowy darowizny za bezskuteczną (art. 527 i nast. KC).

Jakie skutki powoduje bezskuteczność czynności prawnych upadłego? Składniki majątku, które wskutek czynności upadłego ubyły z majątku upadłego lub do niego nie weszły, podlegają przekazaniu do masy upadłości (art. 134 ustawy).

Skutki ogloszenia bankructwa osoby fizycznej.

ZADAJ PYTANIE NA BLOGU:

Bankructwo personalne 2011.

Sylwia Gładysz

Aplikantka radcowska

Sylwia Gładysz

sylwia.gladysz@i-kancelaria.pl

 

T +48 71 349 09 20

F +48 71 349 09 14

Języki robocze:

  • język angielski
  • język niemiecki 
Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy